Privatumo politika

 1. Bendrosios nuostatos
  1. Ši Privatumo politika reglamentuoja elektroninės parduotuvės laisvesknygos.lt, kurią valdo UAB „Laisvės media group” (toliau – „Pardavėjas”), įmonės kodas 306065591, buveinės adresas Nidos-Smiltynės pl. 7-5, LT-93125 Neringa, pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
  2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši Privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, Europos Sąjungos Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) ir kiti teisės aktai.
  3. Pardavėjas vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
   • Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
   • Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
   • Asmens duomenys tvarkomi teisėtai.
   • Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
   • Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
   • Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
   • Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
 2. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, TVARKYMAS, SAUGOJIMAS
  1. Pardavėjas gerbia kiekvieno teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys renkami ir tvarkomi tam, kad:
   • Būtų apdoroti Jūsų prekių užsakymai.
   • Būtų išrašyti finansiniai dokumentai.
   • Būtų išspręstos problemos, susijusios su prekių pateikimu ar pristatymu.
   • Būtų įvykdyti kiti sutartiniai įsipareigojimai.
  2. Registracijos e-parduotuvėje metu Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.
  3. Tvarkydama ir saugodama Jūsų asmens duomenis, svetainė laisvesknygos.lt įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
 3. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS
  Pardavėjas pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims tik šio dokumento 4 punkte minimiems tikslams įgyvendinti ir tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 4. ASMENS DUOMENŲ PAKEITIMAS AR ATNAUJINIMAS
  Jūs turite teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.
 5. INFORMACIJOS AR PRETENZIJŲ PERDAVIMAS
  Jūs turite teisę reikalauti pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą. Pardavėjas, gavęs Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos pateiks Jums atsakymą.
 6. PRIVATUMO POLITIKOS KEITIMAS
  Pardavėjas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką, apie tai pranešdama e-parduotuvėje. Privatumo politikos papildymai ir/ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos.
  Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija, Jūs turite teisę tai pareikšti raštu. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja redakcija.